English
ความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์

           หลายคนเคยได้พบเจอกับสถานการณ์ความยุ่งยากลำบากในชีวิตที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้บ่อยครั้งที่มนุษย์ เรา ต้องการคำแนะนำหรือที่ปรึกษาเพื่อชี้แนะแนวทางการตัดสินใจหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง โปรแกรมความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์หรือ MSO ได้ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อช่วยตรวจสอบผลสรุปการวินิจฉัยของแพทย์ประจำตัวคนไข้เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย โดยการวินิจฉัยแนวทางการรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแพทย์สากล

           โปรแกรมความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์หรือ MSO จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ป่วย โดยการขอความคิดเห็นที่สองจากทีมแพทย์ต่างประเทศที่มีความรู้ความชำนาญหรือจาก The World’s Leading Medical Centers (WLMC) ในการวินิจฉัยอาการของโรค โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยยืนยันว่า ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักกระบวนการวิชาชีพแพทย์สากล

           ผู้ป่วยหรือคนไข้ที่มีโรคหรืออาการที่เสี่ยงต่อชีวิตทุพพลภาพอาจเป็นเหตุให้การดำเนินชีวิตไม่เป็นไปตามปกติสุขหรือ Qualifying Medical Conditions (QMC) ผู้ป่วยหรือคนไข้สามารถขอความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์ได้ ทางทีมงานเมดิลิงค์จะช่วยตรวจสอบโรคและอาการของผู้ป่วยว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์การข้อความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์ได้หรือไม่ รวมไปถึงดำเนินการคัดเลือกและติดต่อทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับโรค และอาการของผู้ป่วยจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือแนวทาง การรักษาที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

             •    ให้บริการขอความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์
          •   ประสานงานการขอความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลกหน้าหลัก >> สินค้าและบริการ >> ความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์