English
บริการแพทย์ตรวจรักษานอกสถานที่

           บ่อยครั้งที่เวลาผู้ป่วยไม่สบายมักจะรู้สึกถึงความลำบากในการเดินทางไปพบแพทย์ยังสถานพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะเวลาที่มีอาการป่วยอย่างรุนแรงหรือในช่วงที่ไม่มีเวลาว่างมากนักบริการแพทย์ตรวจรักษานอกสถานที่หรือ Doctor On Call เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้ถึงที่พักอาศัยของผู้ป่วยโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานพยาบาลต่างๆ

           เมดิลิงค์มีทีมแพทย์ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย โดยมีการส่งทีมแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญไปยังที่พักอาศัยของผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน รวมไปถึงสามารถให้บริการแพทย์เฉพาะทางตามโรคและอาการของผู้ป่วยได้วิชาชีพแพทย์สากล

             •    ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency) ศูนย์บริการลูกค้าของเมดิลิงค์ทำหน้าที่ประสานงานจัดส่งทีมแพทย์ไปยังที่พักอาศัยของผู้ป่วยเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงที รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลในกรณีที่จำเป็น
           •   การตรวจสุขภาพทั่วไปทีมแพทย์สามารถให้การตรวจสุขภาพติดตามผลและทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง
           •   การส่งต่อผู้ป่วย (Referral service) ทีมแพทย์นอกสถานที่ยังสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำประกอบการตัดสินใจในการเข้ารับการรักษาที่จำเป็น โดยสามารถทำนัดแพทย์หรือส่งเรื่องรับผู้ป่วยไว้ในสถานพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศได้าอย่างต่อเนื่องหน้าหลัก >> สินค้าและบริการ >> บริการแพทย์ตรวจรักษานอกสถานที่