English
การรักษาและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

           มีคำกล่าวว่า “สุขภาพจิตที่ดีเริ่มจากสุขภาพกายที่แข็งแรง” การตรวจสุขภาพกายเป็นการตรวจสอบว่า ร่างกายมีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการพักผ่อนและส่งเสริมสุขภาพจิตให้สดชื่น แจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงเป็นปกติ ดังนั้นการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยเพิ่ม ศักยภาพและความพร้อมในการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ เมดิลิงค์จึงเล็งเห็นถึงความ สำคัญกับการตรวจรักษาและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อช่วยเสริมสร้างให้ทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีควบคู่กันไป

           เมดิลิงค์ให้บริการตรวจรักษาและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจร โดยนำเสนอโปรแกรมการตรวจรักษาจากทีมแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับโรคและอาการนั้นๆ รวมไปถึงการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทั้งภายในและต่างประเทศเรามีทีมงานที่มีความพร้อมใน การให้บริการเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั้งใน ด้านการท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ พร้อมกันภาพพร้อมกัน

             •    การตรวจรักษาสุขภาพทั่วไป
             •    ศัลยกรรมกระดูกและสะโพก
             •    การตรวจรักษาสุขภาพฟัน
             •     ศัลยกรรมความงาม
             •     การผ่าตัดหัวใจ
             •     อำนวยความสะดวกและจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
             •     จัดการจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน รถเช่าหรือยานพาหนะต่างๆหน้าหลัก >> สินค้าและบริการ >> การรักษาและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ